صفحه اصلی

به المهر خوش آمديد


اين اپليكيشن براى پناهجويانى طراحى شده كه از محل سكونتشان مجبور به فرار شده اند و آنهائى كه احتمالاً اكنون درخارج زندگى ميكنند.

در Google Play دریافت کنید

فرار شما از محل زندگى يك تجربه غير قابل شرح، تأثير گذار و ترسناك ميباشد كه منجر به تغيير زندگى ميشود. خيلى از پناهجويانى كه مجبور به ترك خانه و كشورشان ميشوند بر اساس تجربه هايشان دچار انواع مشكلات جسمى و روانى ميشوند. اگر اين مسأله شامل حال شما ميشود، معنى آن اين نيست كه شما ضعيف هستيد يا دچار جنون شده ايد.

بسيارى از اين مشكلات يك عكس العمل عادى افراد به تجربيات غير عادى هستند!

اين اپليكيشن مشكلات احساسى متداولى را كه شما به عنوان پناهجو احتمال تجربه اش را داريد شرح داده و حمايت هاى اوليه براى مواجهه با آنان را عرضه ميكند. اين اپليكيشن اطلاعات مبنائى مربوط به ١٢ مشكل رايج را عرضه كرده و توصيه هائى عملى و راحت جهت انجام ارائه ميدهد.

اين اپليكيشن قصد جايگزينى كمك حرفه اى يك پزشك يا معالج روانى را ندارد. قصد آن ارائه پشتيبانى عملى به شماست. چنانچه علائم بهتر نشوند، حتماً جستجوى كمك حرفه اى مفيد ميباشد